Eerste jaarverslag Rijks Krankzinnigen Gesticht te Woensel

Auteur: Johan Franken

Het jaarverslag van 1918 is het allereerste document dat is geschreven vanuit de RKG. Hieronder een impressie van wat er in dit jaarverslag stond.

 • Juni 1914: De eerste steen gelegd.

  Hoofdgebouw RKG in aanbouw, 1917

 • April 1917: Aankomst van den Geneesheer Directeur, Dr. Reitsema
 • November 1917: De huismeester, de heer M.A. Scheffer en de boekhouder, de heer van den Berg treden in dienst. 16 Dec en de machinist, de heer de Zwaan, treden in dienst.
 • Januari 1918: De adj. directrice, C.J. Poole treedt in dienst. Detail handgeschreven eerste jaarverslag RKG
 • 14 januari: De hoofdverpleegster Zu. v. Eenennaam en de hoofdverpleger Br. Meulenman treden in dienst. De arts dr. Schoondermark treedt in dienst.
 • 16 januari: Dr. Pameijer treedt in dienst. De onderwijzeres Mej. van den Veen en het hoofd van de wascherij en naaikamer Mej. van der Veen en de apothekeres Mej. Janssen treden 1n dienst.

  Privékamer Mw. Van Veen

 • 17 januari: 8 leerling verpleegsters en 6 leerling verplegers, de barbíer en 2 gediplomeerde broeders treden in dienst.
 • 1 februari: Administratiegebouw, huishoudelijk gebouw, 1 vrouwenafdeling, 1 mannenafdeling zijn gereed.
 • 2 februari: Opname van den eersten patiënt (Mannenafdeling). Het onderwijs aan leerling verplegers en verpleegsters is begonnen.
 • 4 februari: Het onderwijs aan kinderen van ambtenaren en beambten is begonnen met 2 leerlingen.

  Klasje Mw. Van Veen, 1918

  7 februari: Aantal verpleegsters toegenomen tot 15 en verplegers tot 7 (leerlingen)

 • 14 februari: Bezoek van de pers, rondgeleid door den Directeur en gevolg. Komst van de 2e patiënt. Mej. Deege hoofd van de huishouding treedt in functie.
 • 15 februari: Het eerste transport mann. patiënten, uit Castricum afkomstig, hier opgenomen. Bezichtiging der gebouwen door de broeders – geleiders.
 • 16 februari: De eerste vrouwelijke patiënt opgenomen.
 • 18 februari: De tweede vrouwelijke patiënt opgenomen.
 • 22 februari: Cursussen begonnen van Dr. Schoondermark en Dr. Pameijer aan de zusters en aan de broeders.
 • 23 februari: De 38e patiënt opgenomen. De wasscherij is in gebruik genomen met één schommel, één centrifuge en één gr. Kook pot.
 • 25 februari: Stoommangel in gebruik genomen.
 • 28 februari: Bezoek van de belde Inspecteurs. Aankomst van het 1e transport vrouwen uit Castricum; aantal 30. In ‘t geheel aanwezig: 71 patiënten en 26 leden van het verplegend personeel. 1e lees- en verstelavond geleid door adj. dir. en hoofd van de wassch.
 • 1 maart: De eerste doode onder de Patiënten. Dus nu aanwezig 70 Patiënten.
 • 2 maart: De eerste maandelijksche uitgifte en ruiling heeft plaats.
 • 3 maart: Inwijding van de protestantsche Kerk door Ds. van Peursum. Aanwezig: directeur, ambtenaren, beambten en patiënten.
 • 15 maart: Bezoek van den heer Peerbolte-van der Scheer. De vlag wordt voor de eerste keer uitgestoken.
 • 17 maart: Inwijding van de R.K. Kerk, 4 patiënten aanwezig.
 • 19 maart: Een 2e transport vrouwen vanuit Castricum hier aangekomen. De eerste verpleegster zuster Varkevisser treedt in dienst. Br. Hofman, leerl. Verpleger naar Utrecht vertrokken voor kniebehandeling.
 • 23 maart: Br. Meuleman hoofdverpleger naar Utrecht vertrokken voor behandeling aan het aangezicht.
 • 26 maart: Lezing van Ds. Peursum voor ambtenaren en prot. verplegend personeel.
 • 3 april: Bezoek van Inspecteur der volksgezondheid en den officier van justitie.
 • 17 april: Een der Ieerling verpleegsters naar Eindhoven gebracht voor een empyeem operatie.
 • 1 mei: Aanwezig: 70 m. Patiënten, 80 vr. Patiënten, 20 verplegers, 23 verpleegsters, 4 doktoren allen inwonend behalve 3 ged. verplegers, 8 ambtenaren, 5 m. d. Personeel, 13 vr-d. Personeel
 • 11 mei: Een piano geplaatst in zusters Conversatie zaal en een in de groote recreatiezaal.
 • 13 mei: Eerste ontvluchting heeft plaats, n.l. die van J.a P.f.
 • 26 mei: 1e uitvoering in de recreatiezaal n.l. een concert gegeven door de mannen zang vereniging “la bonne Espéranee”.
 • 14 juni: Bezoek van de heeren Harders, Peerbolte en van der Scheer.
 • 16 juni: Concert gegeven door eenige heeren uit Eindhoven met strijkinstrumenten en fluit.
 • 26 juni: Patiënte C.S. met verlof ontslagen.
 • 1 juli: Aanwezig: 145 m patiënten, 96 vr patiënten, 27 verplegers, 22 verpleegsters Allen inwonend behalve 4 gedip. Verplegers, 2 doktoren, 8 ambtenaren, 6 m d pers., 14 vr d pers.
 • 7 juli: Concert gegeven door dames en heeren uit Eindhoven, vocaal en instrumentaal.
 • 21 juli: Concert van de R.K. zangvereeniging uit Eindhoven.
 • 25 juli: 1e geval van spaansche griep.
 • 31 juli: Tot dusver 9 gevallen onder vr personeel (inwd. ) Spaansche griep en m inw.
 • 1 augustus: Aanwezig: 164 m patiënten, 143 vr patiënten, 30 verplegers (4 opwonend), 25 verpleegsters, 6 m dienstboden, 13 vr dienstboden. Eervol ontslag van zr. J. Eenernaam en zr. M. van Eenernaam, zr. G.L. Wempe. Af en toe nog gevallen van sp griep, ook onder de broeders.
 • 21 augustus: bezoek van den Inspecteur Dr. v.d. Scheer.
 • 1 september: Aanwezig: 143 vr patiënten, 168 m patiënten, 39 verplegers, 30 verpleegsters, 7 m bedienden, 3 vr bedienden
 • 3 september: Bezoek van den Inspecteur dr. v.d. Scheer.
 • 15 september: Concert van de Protest. zangvereniging te Eindhoven.
 • 1 october: Aanwezig: 265 m patiënten, 142 vr patiënten, 4 + 42 m verpl. Personeel: 32 vr. verpl. personeel, 6 m dienst personeel, 14 vr dienst personeel, geslaagd 10 leerl verpleegsters voor het 1e examen. (10 candidaten), geslaagd 13 leerl verplegers van de 17 candidaten.
 • 19 october: Voorstelling van een goochelaar.
 • 29 october: Onder verplegend en dienstpersoneel maag en darm stoornissen. Bezoek van den Offiecier van Justitie.
 • 2 november: Alles in gereedheid gebracht voor de ontvangst van 1000 à 1600 Fransche vluchtelingen in 3 leegstaande M en V afdelingen.
 • 3 november: Aankomst der vluchtelingen er¡ soldaten. Bezoek van den Inspecteur.
 • 4 november: De zr. ziekenzaal weer 1n gebruik genomen met 2 zusters en 1 dienstb.
 • 12 november: 6 personen in de zr. Ziekenzaal met griep. Sedert 4 dagen eene vlucht: kraamvrouw met 7 maandskindje in V.A.
 • 13 november: 9 zieke zusters en dienstboden met Sp. griep. Bezoek van den Inspecteur van der Scheer.
 • 16 november: Komst van de nieuwe hoofdverpleegster Zuster van der Schaaf, die hoofd van VA wordt terwijl zr. van Eenersnaam hoofd van VE is.
 • 18 november: 14 griep lijdsters.
 • 23 november: Heden gevlagd en hier en daar feestelijkheden wegens de betere tijdsomstandigheden. 16 grieplijdsters, 3 zalen in gebruik. Sedert 19 Nov. eene vrije verpleegster zr. Kramer, voor ze te verplegen.
 • 1 december: 285 m patiënten, 165 vr patiënten, 55 verplegers, 43 verpleegsters, 10 zieke verplegers Sp.gr., 10 zieke verpleegsters Sp.gr., 7 m d personeel, 16 vr d personeel
 • 5 december: Bezoek van Sint Nicolaas en Knecht (huismeester en Klerk) aan directeur, doktoren woningen, verplegers en beambten, ambtenaren en pavillioenen. Uitdeling van versnaperingen.
 • 19 december: Zusters ziekenzaal ontruimd.
 • 23 december: Komst van den nieuwe hoofdverpleger Br. Kosse, die hoofd over Pav C wordt, terwijl B. Menkman het over A en B blijft.
 • 24 december: Zanguitvoering door ambtenaren, verpleegster en dienstmeisje. Daarna langzaam plaatjes. De werkende vrouwen ontvingen een geschenk.
 • Eind Dec. de heer de Zwaan ziek geworden.
 • Gedurende 1918 gesolliciteerd voor verpleger en verpleegster door 987 personen, waarvan 149 zijn aangesteld, 45 ontslagen 793 afgewezen.
 • Verzonden brieven, briefkaarten, drukwerken 1858 stuks.

Bekijk de eerste pagina’s van het handgeschreven jaarverslag