Wenken voor adspirant-krankzinnigenverpleegsters

Auteur: Dr. Anna Schoondermark

Eerste praktijkleerboek voor verpleegkundigen in de psychiatrie werd samengesteld door Dr. Anna Schoondermark in 1919.

Anne Schoondermark schreef in 1919 het eerste praktijkleerboek voor de opleiding psychiatrisch verpleegkundige. Met prachtige woorden als

‘Als U het gesticht binnentreedt, gaat U een anderen werkkring en een ander leven tegemoet, dan dat U tot nu toe gewend waart. Sommigen Uwer kozen dit nieuwe beroep, omdat het haar aantrok haar ongelukkige medemenschen hulp te kunnen bieden, anderen, omdat zij toevallig een oproeping in de courant lazen en dit nu wel eens probeeren wilden, velen echter omdat zij “hoogerop” wilden. En tegen dezen laatsten wil ik een afzonderlijk woordje spreken; het is zeer zeker prijzenswaard in de maatschappij vooruit te willen, maar begrijpt U ook welke verplichten gij op U neemt met dit hooger streven? Gij zult vele van uw oude gewoonten moeten afleggen: geenszins wil ik U aansporen laag neer te zien op uw vroegere omgeving, maar gij zult U uw leerjaren moeten benutten om U te beschaven en te onwikkelen. Kiest uw vrienden onder uw studiegnooten en daarmee gelijkstaanden; gedraagt U kalm en ordelijk, ook buiten het gesticht; men kan best vroolijk wezen en pleizier hebben in het leven, zonder buitensporigheden en luidruchtigheid. Eerst als U dit geleerd hebt, zult U inderdaad in staat zijn na afloop van uw gestichtsloopbaan in beschaafde gezinnen de verpleging van een patiënt op U te nemen. En dat is toch een van uw idealen.’

Prachtige teksten waarmee zij het beroep van verpleegkundige tot de status verheft die het verdient, niet waar?

Bekijk het praktijkleerboek