RPI 50 jaar

Bron: SOZAVOX* – juni 1968

Opvallend succes halve eeuwfeest RPI Eindhoven

Het terrein van de Rijks Psychiatrische Inrichting in Eindhoven vertoonde op de zestiende mei een andere aanblik dan anders. De oorzaak daarvan was niet moeilijk te raden: aan de voorgevel prijkten – in lampjes – twee jaartallen. Deze maakten duidelijk dat de RPI haar vijftigjarig bestaan vierde. Ter gelegenheid van dit halve eeuwfeest was er een gevarieerd en boeiend feestprogramma opgesteld waarin zowel plaats was ingeruimd voor ernst als voor luim. Bij de ontvangst van de gasten speelde de uit personeel en patiënten bestaande fanfare. Secretaris-Generaal mr. J.H. Klatte sprak in de concertzaal de feestrede uit. Na de officiële bijeenkomst maakt hij een ongedwongen rondgang over het terrein en gebruikte hij de lunch temidden van het personeel in een der paviljoens. Een plezierig hoogtepunt van de dag vormde de optocht waarmee “een poging gedaan werd om uit te beelden wat er in de medische dienstverlenende socio-therapeutische sector en op het gebied van ontspanning in ons psychiatrische ziekenhuis gedaan wordt”, zoals in het personeelsorgaan Post 771 werd gesteld – het werd een alleszins geslaagde poging.

De prijs voor het origineelste onderdeel ging naar de Bosbouw die een complete boom in de optocht meevoerde. Wat de afwerking betreft was de eerste prijs voor de Land- en Tuinbouw. Deze vertoonde de door haar gekweekte producten in een “hoorn van overvloed”. De prijs voor het leukste idee werd gewonnen door de duivenclub: voor het oog van de gasten liet deze postduiven los.

In de concertzaal sprak de waarnemend geneesheer-directeur dr. J. Rentmeester het openingswoord. Dr. Rentmeester herinnerde eraan dat het begin van de RPI niet bepaald glorieus was. De wijsheid bedriegende zuinigheid vierde hoogtij. Er moest worden geploeterd. Hieruit ontstond echter een geest van volharding die nog steeds kenmerkend is voor de gang van zaken bij de RPI. Over het heden kon de heer Rentmeester met meer genoegen spreken, want “de noden en zorgen worden nu door Den Haag erkend”.

Secretaris-Generaal Mr Klatte wees er in zijn toespraak op dat de RPI geen gewone psychiatrische inrichting is die toevallig het eigendom is van het rijk. De kerngedachte omtrent de taak van de overheid op dit gebied, die een aanvullend karakter heeft, komt volgens mr. Klatte tot uitdrukking in de drie categorieën van verpleegden in de RPI: De rijkspatiënten, de justitiepatiënten en – voor zover er plaats is gemeentepatiënten. Patiënten die meer problemen opleveren bij behandeling en verpleging komen bij de RPI terecht.

Mr. Klatte herinnerde vervolgens aan de stelselmatige verbetering der paviljoens, de installatie van het zwembad, verbeteringen in ziekentransport en brandbeveiliging en tenslotte  aan het tot stand komen van het klinisch centrum.

Tenslotte bracht mr. Klatte een eresaluut aan alle werkers in de inrichting in heden en verleden en niet te vergeten aan de commissie van bijstand.

Een afvaardiging van het personeel betrad het podium. Woordvoerder was broeder Van Hees. Toen hij zijn werkzaamheden bij de RPI begon kreeg hij de som van 23 gulden per maand uitgekeerd. “Ten hemelschreiend”, noemde hij dat. “De patiënten liepen erbij…..het was een schandaal”. Er heerste in zijn begintijd een opvallende zuinigheid. Zelfs de aanschaf van toiletpapier werd te duur bevonden! Maar de tijden zijn veranderd. Broeder van Hees kon dan ook na het wee het wel aan de orde stellen. “Nu; fantastisch ingericht.” De omstandigheden voor het personeel zijn thans “zeer goed”.

Het had ook diep in de zak getast om een grote geldzak te kunnen vullen, die het jongste personeelslid aanbood aan de waarnemend geneesheer-directeur: ruim duizend gulden voor de aanleg van een midgetgolfbaan.

De gang van zaken op deze feestelijke dag verschafte zowel gasten, personeeel als patiënten veel genoegen.

* Maandblad van en voor het personeel van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid

Getagd:Tags: